VVD VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012 PDF

adminComment(0)

hartelijk voor hun bijdragen aan de VVD in waarvan dit Voorts stelt de lokale ledenvergadering het lokale verkiezingsprogramma vast. – heden Fractievoorzitter VVD Tweede Kamer. – .. – Lid Commissie Leidraad Verkiezingsprogramma. vvd verkiezingsprogramma pdf. Quote. Postby Just» Tue Mar 26, 20 am. Looking for vvd verkiezingsprogramma pdf. Will be grateful for any.


Vvd Verkiezingsprogramma 2012 Pdf

Author:OTILIA LEISINGER
Language:English, Portuguese, Hindi
Country:Jamaica
Genre:Technology
Pages:517
Published (Last):30.05.2016
ISBN:718-7-54435-691-2
ePub File Size:23.39 MB
PDF File Size:20.23 MB
Distribution:Free* [*Sign up for free]
Downloads:39068
Uploaded by: VERNITA

Verkiezingsprogramma VVD ” Accessed February 17, http:// bilgedumarre.cf verkiezingsprogramma- pdf. Wallet, Bart. “Ritueel. Van Kersbergen, K., A. Hemerijck () 'Two decades of change in Europe: the emergence of the root/programmas/Verkiezingsprogramma//bilgedumarre.cf, p. Ministry of Education, Culture and Science (), 'Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP)', 17 February , ref. Verkiezings programma%20SGP% –pdf. VVD Verkiezingsprogramma –', available at.

Graag wil ik iedereen van harte bedanken met wie ik sinds - soms kort en soms langdurig - heb samengewerkt. Een droomdag voor 2 kinderen Stichting Dream4Kids is een organisatie uit Rosmalen en werkt landelijk, ze trekt zich het lot aan van kinderen die op jonge leeftijd een ernstig traumatische ervaring hebben gehad. U kunt dan vinden in welk nieuwsbrief uw zoekterm voorkomt.

Je moet thuis zijn in het onderwerp, vertrouwd met het jargon en je moet er de tijd voor nemen. Niet doorschuiven maar aanpakken. Het Lente Akkoord. Hypotheekstemwijzer App. Standpunt CDA. Standpunt CU. VVD Verkiezingsprogramma - De VVD wil daarom tot voor 24 miljard bezuinigen. Dat wordt bereikt door 24 miljard euro te bezuinigen, door de overheid zelf kleiner te maken. The Chicago Race Riot of De besparingen lopen daarna op vvd verkiezingsprogramma 29 miljard euro per jaar.

Public Awareness Forces Hand Video. CDA Iedereen - d2vry01uvf8h Het is in lijn met de uit-komsten van het Strategisch Beraad, Kiezen en Verbinden, de commissie die de christendemocratische agenda heeft vernieuwd. Lokale liberalen, voor ons Rooi - meierijstad. Hou vast aan je idealen - Partij voor de Dieren ; Verkiezingsprogramma partij Voor de dieren tweede kamerVerkiezingen 5 Verkiezingsprogramma partij Voor de dieren tweede kamerVerkiezingen nederland is het meest veedichte land ter wereld.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook. Gepubliceerd op - Laatst gewijzigd op Lees voor. In de eerste plaats willen we de huursector en rol van woningbouwcorporaties grondig herzien. In de tweede plaats wil de VVD de hypotheekrenteaftrek toekomstbestendig maken, … D66 Verkiezingsprogramma ; toekomst.

Deze waarden zijn de rode draad in ons verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart Hiermee bouwen we aan een samenleving waarin we tweedeling in de kern bestrijden, waarin diversiteit meer is dan een modewoord en waarin we open staan voor de wereld en voor technologische ontwikkelingen. Partij van de Arbeid PvdA Zeker van een eerlijk, vrijd en duurzaam Europa.

Verkiezingsprograma van de PvdA voor de Europese Parlementsverkiezingen Partij voor de Dieren PvdD Plan B voor Europa. Partij voor de Vrijheid PVV Nederland weer van ons! Concept — Verkiezingsprogramma PVV Socialistische Paritj SP Breek de macht van Brussel. Voor een rechtvaardige EU. Programma Europese verkiezingen Volt Nederland VN De 5 Hoofdstandpunten. Focus en Leef.

Voor een sterk Nederland in een veilig Europa. Websites consulted May AD , May Helft TV-kijkers stemt af op debat Baudet versus Rutte. CBS Centraal Bureau voor de Statistiek. Chapel Hill Expert Survey Dataset. European Parliament Ipsos a. Politieke barometer week Kiesraad Databank Verkiezingsuitslagen.

Nederlandse verkiezingsuitslagen nu. NOS a. Bekijk hier alle uitslagen van de EU-verkiezingen. NRC a, April Campagne voeren zonder de grote concurrent. NRC b, May PvdA wordt onverwacht de grootste. Anderhalf miljoen kijkers voor debat tussen Bauder en Ruttue in Pauw.

Timmermans, F. Kandidaatsspeech Frans Timmermans. Spoken out on Wednesday 10 October Trouw a, April De VVD wil daarvan af. Als werknemer en werkgevers met elkaar verder willen moet dat mogelijk zijn. Dit gebeurt tegelijkertijd met het vereenvoudigen van het ontslagrecht. Dit is natuurlijk goed nieuws. Zeker omdat we onze oude dag in steeds betere gezondheid doorbrengen. Maar er is ook een keerzijde. De pensioenverplichtingen zullen door de toegenomen levensverwachting met vele tientallen miljarden oplopen.

De VVD wil een sterk pensioenstelsel dat op lange termijn voldoende waarborgen biedt voor een duurzaam en betaalbaar pensioen, ook als de levensverwachting in de toekomst verder stijgt. Om dit te bereiken is het onvermijdelijk dat we het huidige stelsel aanpassen. Allereerst geldt dat voor de AOW. Dat doen we door de AOW versneld te verhogen naar 67 in Om de AOW ook in de toekomst veilig te stellen wordt deze na gekoppeld aan de levensverwachting.

Dit betekent dat de leeftijd voor aanvullende pensioenen gelijk oploopt met de verhoging van de AOW-leeftijd. De fiscale behandeling van de premies voor het aanvullende pensioen kan hiermee worden geharmoniseerd. Een groep werkende mensen die niet volledig kan profiteren van het collectieve pensioensysteem, zijn de zzpers.

Belemmeringen die hen uitsluiten van vrijwillige deelname in collectieve pensioenen worden weggenomen. Voor multinationals moet het mogelijk zijn al hun gepensioneerden in een algemene pensioeninstelling in Nederland onder te brengen. Door de juiste voorwaarden te creren kan ons land tot de kopgroep van Europese landen behoren. De VVD wil het topsectorenbeleid, dat de afgelopen periode is opgezet, voortzetten.

Innovatie is gebaat bij stabiliteit van beleid. Hiervoor is goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven vereist. De sector bta-techniek moet daarin voorop lopen, want deze mensen hebben we hard nodig. De overheid investeert jaarlijks circa 2,5 miljard euro in innovatie. De VVD wil dat bedrijven en private investeerders een grotere bijdrage gaan leveren en dat we meer geld op de EU-begroting aanspreken.

Ook de betrokkenheid van onderwijs- en kennisinstellingen en de ICT-sector is van belang. De VVD wil dat er voldoende ruimte blijft voor fundamenteel onderzoek bij kennisinstellingen. Hierin wordt extra genvesteerd, want het gaat hier om de innovaties van de toekomst. Het onderwijs krijgt de kans om dicht op de ontwikkelingen in de praktijk te zitten, zodat zij hun lesprogrammas daarop kunnen afstemmen.

Netherlands: A Timmermans (Spitzenkandidaten) Effect?

Dit draagt bij aan een betere aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt. Dit fonds biedt kansen voor ondernemers die willen groeien maar door de crisis er niet de middelen voor hebben. Verder vindt de VVD dat de overheid zich meer moet inzetten voor de vestiging van buitenlandse bedrijven in ons land, want dat levert extra werkgelegenheid op. Daarvoor moeten vestigingsregels, vergunningen en visa worden verbeterd.

De VVD wil dat buitenlandse bedrijven zich welkom voelen in ons land. Daarvoor is het nodig dat de procedures van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND voor buitenlandse bedrijven eenvoudiger worden. Ook voor de kinderen van buitenlandse werknemers moeten er goede voorzieningen zijn. Internationale scholen moeten daarom de ruimte krijgen. Deze inrichting van het innovatiebeleid zal Nederland aantrekkelijker maken voor bedrijven die in ons land willen investeren.

De komende decennia zullen fossiele brandstoffen nog schaarser worden dan nu het geval is.

You might also like: STEVE JOBS EBOOK MOBI

Dat leidt tot stijgende prijzen die onze concurrentiepositie op den duur kunnen aantasten. Ook zullen we in de toekomst voor olie en gas steeds meer afhankelijk worden van het buitenland.

Wij kunnen het ons daarom niet permitteren nieuwe vormen van energieopwekking onbenut te laten. Door in te zetten op verschillende energiebronnen, worden wij minder afhankelijk van de regios waar fossiele energie vandaan komt. Schone en hernieuwbare energie zijn belangrijke onderdelen van het innovatiebeleid. De overgang naar hernieuwbare energiebronnen is d kans om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen en als land een koppositie te verwerven op het gebied van kennis en innovatie.

De afgelopen jaren nemen steeds meer mensen zlf initiatief, omdat het door dalende kostprijzen steeds interessanter en rendabeler wordt te investeren in duurzame energie en energiebesparing.

De VVD wil lokale initiatieven stimuleren door de mogelijkheden voor energieopwekking op decentraal niveau te verruimen. Zo ontstaat er een stimulans voor slimme decentrale energienetwerken, waarbij het voor particulieren aantrekkelijker wordt zelf te investeren. De VVD wil af van langdurige subsidiering van allerlei vormen van nieuwe energieopwekking.

Uiteindelijk bepaalt niet de overheid maar de markt welke energiebron de toekomst heeft. Als dit op een geleidelijke manier gebeurt, kan de overstap worden gemaakt zonder bedrijven en ondernemers in de wielen te rijden.

Kernenergie is, zolang er nog geen betere vorm van energieopwekking voorhanden is, een belangrijke bron voor opwekking van schone en veilige energie. Dit moet een centrale worden van het modernste type. Zon kerncentrale moet zonder betalingen van de overheid gebouwd kunnen worden. Verder zal de VVD onderzoek van energiebedrijven naar een verantwoorde winning van schaliegas in Nederland niet in de weg staan.

De VVD wil inzetten op energie-efficiency. In internationaal verband willen we streven naar steeds efficintere en schonere apparaten en voertuigen. Duurzaam ondernemen wordt uiteindelijk bevorderd door het principe te hanteren dat de vervuiler betaalt. Om dit effectief te maken moeten in internationaal verband afspraken worden gemaakt. De VVD wil doorgaan met het systeem van emissiebeprijzing ETS en voldoen aan harde, realistische internationale afspraken.

Uitgangspunten zijn een rele emissiebeprijzing en een gelijk speelveld binnen de Europese Unie. Goed onderwijs is het begin van een succesvol leven en ook de basis voor een sterke economie.

De VVD hecht aan goede opleidingen of je nu voor loodgieter of arts leert omdat ieder kind de kans moet krijgen zijn talenten te ontwikkelen. De VVD wil scholen van topkwaliteit waar elk kind in zijn eigen tempo de ruimte krijgt zich te ontwikkelen. Slecht onderwijs is onacceptabel.

De VVD is ambitieus als het om onderwijs gaat. Dat moet ook, als Nederland wil bijblijven in kleiner wordende wereld waar de concurrentie om kennis steeds groter wordt. Onderwijs is niet alleen in het belang van leerlingen en studenten zelf; van een goed en hoog opgeleide beroepsbevolking profiteren we allemaal.

De VVD wil daarom dat het onderwijs beter aansluit op de arbeidsmarkt. Om het onderwijs te verbeteren is niet altijd extra geld of nieuwe regelgeving nodig.

Het gaat om een mentaliteitsverandering. Veel scholen presteren goed met de huidige regels en middelen. De kwaliteit van de leraar en de organisatie van de school zijn namelijk doorslaggevend voor de prestaties van leerlingen en veel scholen en leraren presteren heel goed. Het is dus vooral zaak om de zwak presterende scholen en leraren aan te spreken en te stimuleren.

Concept-verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012

Waarom zouden zij niet kunnen wat hun collegas wel lukt? Ondanks de slechte staat van de overheidsfinancin wil de VVD in het onderwijs investeren. Dat is in het belang van onze kinderen en in het belang van onze economie. De VVD wil dat doen door gelden binnen het onderwijsbudget te verschuiven. De leerling Vergeleken met andere landen worden onze kinderen steeds minder goed in taal en rekenen. De VVD wil daarom dat er op scholen meer aandacht komt voor taal- en rekenvaardigheid.

Wie met te weinig kennis van de Nederlandse taal aan de basisschool begint, staat op een achterstand die nog maar moeilijk is te overbruggen. Kinderen met een taalachterstand gaan daarom verplicht naar voorschools onderwijs. De VVD wil basisscholen belonen als zij goed onderwijs geven. Dat kan door de financiering van basisscholen voor een deel afhankelijk te maken van de kwaliteit die zij leveren. De VVD is tegen onderwijsfabrieken.

Schaalvergroting heeft in te veel gevallen geleid tot een verslechtering van de onderwijskwaliteit. Daarom willen we financile prikkels voor scholen om te fuseren afschaffen.

De VVD heeft geen problemen met samenwerking tussen scholen zolang dit maar de kwaliteit van onderwijs ten goede komt. En grotere scholen mogen nooit leiden tot meer bureaucratie. Samenwerking mag er nooit toe leiden dat de kleinschalige onderwijsomgeving, waarin leraar en leerling het beste tot hun recht komen, verdwijnt.

Zeker in gebieden waar de bevolking daalt krimpgebieden zal samenwerking noodzakelijk zijn om kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verzekeren. Voor alle leerlingen geldt: bijzonder talent verdient bijzondere aandacht. Elke leerling verdient onderwijs op maat.

De VVD heeft waardering voor vakmensen. We moeten in Nederland niet alleen dingen kunnen bedenken maar ze ook kunnen maken. Vakwerkscholen moeten aantrekkelijker worden voor talentvolle jongeren. Er komt meer aandacht voor techniek en ondernemerschap in het basis- en voortgezet onderwijs.

De VVD wil ruim baan geven aan het gymnasium, en hoogbegaafdheid moet serieus worden genomen. We willen in ons onderwijs meer aandacht voor talentvolle leerlingen. De VVD kijkt bij jongeren met een beperking vooral naar wat zij wl kunnen, een kind met ADHD moet met iets meer aandacht - ook goed onderwijs krijgen. Reguliere scholen vangen leerlingen op die onnodig in het speciaal onderwijs terecht zijn gekomen.

Jongeren uit het speciaal onderwijs verdienen extra aandacht om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en zelfredzaamheid te ontwikkelen. De afgelopen periode ingezette hervormingen van het speciaal onderwijs worden voortgezet.

MBO-instellingen kunnen nu zelf hun opleidingsaanbod bepalen. De VVD wil daar niet aan tornen. Maar instellingen moeten duidelijk en eerlijk zijn over de kansen op een baan na de opleiding. Het bedrijfsleven dient nauwer betrokken te zijn bij deze beroepsopleidingen , bijvoorbeeld door meer mensen uit het bedrijfsleven les te laten geven.

Zo kan het onderwijs beter aansluiten bij de arbeidsmarkt. Om dit verder te stimuleren wil de VVD dat financiering van opleidingen deels wordt bepaald door de kans die een opleiding geeft op een baan en de mate waarin MBOs samenwerken met ondernemers. Dit sluit veel meer aan bij de vaardigheden van de leerlingen en voorkomt schooluitval. De uitval van scholieren en studenten is in het hele onderwijs een groot probleem. Scholieren vallen uit vanwege een verkeerde studiekeuze, massale opleidingen en gebrek aan aandacht.

Schooluitval is verspilling van belastinggeld en leidt tot maatschappelijke problemen als werkloosheid en criminaliteit.

Political Parties’ Programmes: Examples of Governance against Human Rights?

De VVD wil dat leerlingen van tevoren veel beter weten wat een opleiding inhoudt en wat je ermee kunt worden. Schooluitval in het basis- en voortgezet onderwijs begint vaak met spijbelen. Scholen en gemeenten hebben daarom een belangrijke taak spijbelen tegen te gaan. Als scholen verzuimen om spijbelaars te melden, worden zij beboet. Spijbelen kunnen we voorkomen door lesuitval tegen te gaan en voor een zinvolle lesinvulling te zorgen.

Schoolbesturen moeten hierop worden afgerekend. Te veel jongeren zitten vast in een onderwijstraject doordat ze de verkeerde studierichting hebben gekozen. Dat is vooral op het MBO een probleem.

MBO-instellingen moeten daarom meer ruimte hebben leerlingen te toetsen op geschiktheid en motivatie voordat deze met de opleiding beginnen. Ook wil de VVD dat leerlingen betere voorlichting krijgen over wat voor werk zij na afronding van de opleiding kunnen gaan doen.

Ook na het MBO moet diploma stapelen mogelijk blijven. Daarnaast kan het aantal korte opleidingen in het HBO, de zogenaamde Associate Degree, worden uitgebreid.

De leraar De kwaliteit van het onderwijs wordt vooral bepaald door de kwaliteit van de leraren. Goede leraren leggen duidelijk uit, creren de juiste sfeer en betrekken leerlingen actief bij het onderwijs.

Gelukkig doen veel leraren het goed. Maar in het basisonderwijs presteert een op de acht onderwijzers onder de maat. In het middelbaar onderwijs is dit zelfs een op de vijf. Dit betekent dat heel veel Nederlandse leraren goed werk doen, maar het betekent ook dat er een aanzienlijke groep leraren is die het beter moet gaan doen.

De VVD neemt daarom een aantal maatregelen die de kwaliteit van de leraar moeten verbeteren. De VVD vindt dat leraren structureel aan bijscholing horen te doen.

Dit wordt geregeld via registratie in het Lerarenregister, net zoals bij professionals in de zorg. De lerarenorganisaties zijn hier voortvarend mee aan de slag gegaan.

Dit Lerarenregister kan er op termijn toe leiden dat de Onderwijsinspectie kleiner kan worden. Als men elkaar verbetert, dan is immers minder extern toezicht nodig. Dit betekent ook dat er consequenties verbonden zijn aan slecht presteren. Als een leraar niet goed lesgeeft, zich onvoldoende openstelt voor intervisie en bijscholing en zich niet registreert in het lerarenregister, dan is er in het onderwijs geen plaats voor hem of haar. Onze kinderen verdienen immers de beste leraar voor de klas!

Leraren horen geprikkeld te worden om het beste uit zichzelf te halen, omdat ze zo het beste uit kinderen halen. De schoolleiding ondersteunt dit doel. De schoolleider is een essentieel persoon voor een school. Diens inzet, kwaliteit en kunde bepaalt in hoge mate hoe een kind de school ervaart en hoe effectief de leerkrachten hun werk kunnen doen. Zonder goede schoolleiders geen goede school. Schoolleiders zijn verantwoordelijk voor het voeren van een professioneel personeelsbeleid.

Het komt te vaak voor dat leraren nog nooit een functioneringsgesprek hebben gehad.

Ook het belonen van leraren die het beste uit de leerling halen komt nog te weinig voor. De VVD vindt dat in een professionele werkomgeving er ook eisen moeten worden gesteld aan de kwaliteit van de leiding. De komende periode moet hier een slag gemaakt worden.

Het niveau van de lerarenopleidingen is de laatste jaren gelukkig verbeterd. De VVD wil deze verbetering doorzetten. Het leren omgaan met de nieuwste ICT-applicaties is onderdeel van de lerarenopleiding.

Op termijn wil de VVD dat leraren zo hoog mogelijk zijn opgeleid, dit zal het aanzien van het beroep vergroten. Hoger Onderwijs Goede hogescholen en universiteiten stellen mensen in staat hun talenten verder te ontwikkelen.

Onze samenleving heeft behoefte aan bekwame hoogopgeleiden ook om internationaal te kunnen blijven concurreren. De VVD wil de komende periode het hoger onderwijs een kwaliteitsimpuls geven. Opleidingen in het hoger onderwijs dienen aan de internationale normen van kwaliteit te voldoen. Studenten kunnen tijdens hun studie meer worden gestimuleerd en uitgedaagd. Onderwijs moet beter aansluiten op de vraag vanuit de arbeidsmarkt. De student De afgelopen jaren is gebleken dat er instellingen zijn die diplomas afgeven voor opleidingen waarvan de kwaliteit ter discussie staat.

Voor de VVD is dat onacceptabel. Studenten werken hard en hebben recht op een diploma dat daadwerkelijk perspectief biedt op de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding. Studeren is niet alleen een recht, het is ook een voorrecht. De overheid investeert fors in studenten. Dat is terecht, maar daar mogen we als samenleving wel wat voor terug vragen.

Dit kan door de studiefinanciering te vervangen door een sociaal leenstelsel.

De opbrengsten daarvan worden genvesteerd in de kwaliteit van het hoger onderwijs. Als het sociaal leenstelsel volledig is ingevoerd kan de bijverdiengrens verdwijnen n de langstudeerregeling opgeheven worden.

Het is dan aan de student zelf om keuzes te maken hoe de studietijd ingericht wordt. Door het invoeren van het sociaal leenstelsel wordt het voor studenten interessant om zich tijdens hun studie te laten sponsoren.

Ook voor bedrijven kan het interessant zijn al voor het afstuderen met de juiste student in contact te komen en hem of haar te binden aan het bedrijf. De student kan de kwaliteit van een opleiding het beste beoordelen als hij deze kan vergelijken met opleidingen aan een andere instelling.

De VVD wil dit mogelijk maken door het gebruik van voortgangstoetsen. Deze voortgangstoets wordt opgesteld en getoetst bij vergelijkbare opleidingen op verschillende instellingen. Ook voor mensen die al werken is toegang tot universiteiten en hogescholen van belang.

De VVD wil het deeltijdonderwijs daarom een impuls geven. Dat is hard nodig want de afgelopen tien jaar is de instroom in deeltijdstudies gehalveerd. Daarom willen we, op basis van het huidige budget, beurzen verstrekken voor studies voor beroepen waar tekort aan is. De hogescholen en universiteiten De VVD wil dat de kwaliteit van hogescholen en universiteiten is gegarandeerd.

Zij moeten worden uitgedaagd tot het leveren van toponderwijs. Dat kan allereerst door de financiering van deze instellingen aan te passen. Het geld dat instellingen van de overheid krijgen moet niet enkel gebaseerd zijn op het aantal studenten maar ook op de geleverde kwaliteit. De maatregelen die de afgelopen periode op dit gebied zijn genomen willen we voortzetten en uitbreiden.

vvd verkiezingsprogramma 2012 pdf

Om hogescholen en universiteiten meer mogelijkheden te geven kwaliteit te bieden kunnen zij aankomende studenten selecteren selectie aan de poort. Hogescholen en universiteiten moeten de ruimte krijgen om speciale opleidingen aan te bieden voor de echte toppers.

Voor deze opleidingen zijn instellingen vrij zelf de hoogte van het collegegeld te bepalen. De VVD bekijkt samenwerking tussen instellingen bij het kiezen van het profiel kritisch. Schaalvergroting heeft in het verleden geleid tot te grote instellingen. Als er wordt samengewerkt moet het duidelijk zijn wat de meerwaarde is en er moeten keuzes worden gemaakt welke opleidingen niet meer gegeven moeten worden. De tijd dat iedereen alle opleidingen aanbiedt is voorbij.

Beter onderwijs hangt niet alleen af van de hoeveelheid geld die de overheid beschikbaar stelt.

De manier waarop het geld beheerd wordt, is ook doorslaggevend. De VVD wil dat bestuurders in het hoger onderwijs verantwoording afleggen over de onderwijskwaliteit en financile prestaties. Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid die heeft geleid tot minder kwaliteit. Nieuwe inzichten en wetenschappelijke doorbraken versterken ons groei- en concurrentievermogen en dragen oplossingen aan voor maatschappelijke vragen en uitdagingen.

De VVD investeert daarom naast de topsectoren extra in fundamenteel onderzoek. Nederland is succesvol in de Europese wetenschappelijke samenwerking, voor iedere euro komt er bijna anderhalve euro terug.

Dat komt omdat Nederlandse onderzoekers prima mee kunnen in de op excellentie gebaseerde Europese competitie. Europa vraagt van de subsidieontvangers dat ze er zelf ook geld bijleggen. Er wordt in Nederland veel moois gemaakt, ontworpen en ten toneel gebracht. In het verleden waren kunstenaars te veel afhankelijk van subsidies.

Dankzij de VVD is hier de afgelopen periode een eind aan gekomen. Dit was geen makkelijke, maar wel een noodzakelijke omslag.Hoe gaan wij hierop reageren en hoe verdienen we in de toekomst ons geld?

Studenten werken hard en hebben recht op een diploma dat daadwerkelijk perspectief biedt op de arbeidsmarkt of op een vervolgopleiding. De VVD wil dat deze groep weer aan de slag gaat. Elke leerling verdient onderwijs op maat. Er wordt in Nederland veel moois gemaakt, ontworpen en ten toneel gebracht. Een mogelijkheid om te tonen dat de VVD opkomt voor de rechten en belangen van iedere Nederlander.

Maar wat de overheid doet, doet ze goed en efficint. In het reguliere onderwijs komt weer aandacht voor cultuuroverdracht als onderdeel van de zogenoemde kerndoelen. De VVD wil arbeidsgehandicapten meer kansen bieden op werk door de mogelijkheden voor No-Risk polissen voor ondernemers te verruimen en te investeren in Job Coaches voor meer begeleiding op de werkvloer.

De VVD wil daarom n aanpakken.

WARNER from Modesto
See my other articles. I have a variety of hobbies, like hammer throw. I do enjoy reading books carelessly .
>